Algemene voorwaarden Bellalicious

 

Bellalicious is een eenmanszaak gevestigd aan de Waterland 156, 5658 PL in Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 71929282. Bij Bellalicious kun je onder andere terecht voor bruidsmake-up en bruidskapsels, gelegenheidsmake-up en kapsels, workshops, beauty- en verzorgingsproducten, diverse behandelingen en advies.

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Bellalicious: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Klant: de natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon die met Bellalicious een overeenkomst sluit of wenst te sluiten voor het kopen van een dienst of product.
Overeenkomst: de overeenkomst op grond waarvan Bellalicious tegen betaling werkzaamheden verricht voor de klant of een product levert.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie bijv. e-mail.
Website: de website van Bellalicious https://bellalicious.nl

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbieden, offertes en overeenkomsten van Bellalicious.
2. De toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas van toepassing als deze door Bellalicious uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op meerwerk overeenkomsten en vervolg overeenkomsten.
5. Bellalicious mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Hierover ontvang je vooraf bericht.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
7. In het geval van strijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een tussen jou en Bellalicious gesloten overeenkomst, heeft dat wat er in de overeenkomst staat, voorrang op deze algemene voorwaarden.

Offertes/aanbod
1. Offertes zijn veertien (14) dagen geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Genoemde prijzen in offertes of in het aanbod zijn inclusief BTW en exclusief extra kosten zoals parkeerkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. De klant zorgt ervoor dat gegevens die aan Bellalicious worden verstrekt, juist, actueel en volledig zijn.
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de producten of diensten die in het aanbod of in de offerte zijn omschreven.
5. Een samengestelde offerte verplicht Bellalicious niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst, tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
6. Bellalicious is niet gebonden aan kennelijke programmeer- en/of typefouten in het aanbod of in de offerte.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Bellalicious en de klant komt tot stand op het moment dat:
1.1 De klant schriftelijk akkoord gaat met de offerte en een eventuele gevraagde aanbetaling door Bellalicious is ontvangen.
1.2 De klant digitaal akkoord gaat met het aanbod van Bellalicious door een boeking te plaatsen op de website of haar keuze op de website aan te geven en de bestelling af te ronden.
1.3 Bellalicious een door de klant geplaatste bestelling of inschrijving, schriftelijk heeft bevestigd.
2. De klant gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

Derden
1. Bellalicious heeft het recht derden (hulppersonen) in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van deze derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld. Bij het inschakelen van hulppersonen zal Bellalicious de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden, is uitgesloten.

Producten
1. Bellalicious staat ervoor in dat producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Producten kunnen opgehaald worden in de salon of, tegen vergoeding van de verzendkosten, geleverd worden op het adres dat door de klant in het bestelproces is aangegeven.
3. Bellalicious zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen dertig (30) dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.
4. Bij verzending van het product, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van het product over op de klant vanaf het moment van aflevering bij de klant.
5. Alle genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 

Herroepingsrecht
1. Als de klant een bestelling plaats op de website van Bellalicious, komt er een overeenkomst op afstand tot stand.

De klant heeft hierbij het recht de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het product.
2. Als je gebruik wil maken van
dit recht, moet je binnen de hiervoor genoemde termijn een e-mail sturen naar info@bellalicious.nl.
3. De kosten voor het terugsturen van het product, komen voor rekening van de klant.
4. In het geval de klant de factuur al betaald heeft, zal Bellalicious het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na herroeping terugbetalen.
5. Het herroepingsrecht geldt alleen voor consumenten.
6. Bij aanschaf van beauty- en verzorgingsproducten gelden afwijkende regels. Het wettelijke ontbindingsrecht is niet van toepassing op producten waarvan de verzegeling na levering verbroken is, omdat deze producten niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne.
7. Voor behandelingen wordt het wettelijke ontbindingsrecht uitgesloten omdat de behandeling valt onder een dienst van vrijetijdsbesteding en in de overeenkomst een datum en tijdstip is afgesproken.
8. Voor workshops die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, waarvoor aanwezigheid van de klant op die datum en dat tijdstip nodig is, is het ontbindingsrecht uitgesloten. De klant heeft wel de mogelijkheid een andere persoon in diens plaats te stellen.

Behandelingen
1. Een behandeling kan door de klant zowel telefonisch, via e-mail als via een online boekingssysteem op de website, boeken.
2. De klant levert alle gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst door Bellalicious op tijd aan. Onder gegevens wordt onder andere verstaan het ingevulde en ondertekende intakeformulier. Dit formulier dient uiterlijk op de dag van de behandeling in het bezit te zijn van Bellalicious. Als de benodigde gegevens niet op tijd, niet volledig of niet op de juiste manier door Bellalicious zijn ontvangen, heeft Bellalicious het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de klant.
3. Bellalicious zal de behandeling naar beste inzicht, kennis en kunde en naar de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Bellalicious neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich maar kan niet garanderen dat de klant het gewenste resultaat bereikt. De klant begrijpt dat er risico’s verbonden zijn aan behandelingen, heeft van deze risico’s kennisgenomen en gaat ermee akkoord dat deze risico’s voor rekening van de klant komen.
4. Bellalicious zal bij de uitvoering van de behandeling te werk gaan volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek. Bellalicious zal geen behandelingen uitvoeren die buiten haar beroepscompetenties vallen.
5. De klant is verplicht zowel de voorzorgsmaatregelen als de nazorgvoorschriften van Bellalicious op te volgen.
6. Bellalicious kan voor- en na foto’s van behandelingen gebruiken voor promotionele doeleinden om toekomstige klanten de mogelijke resultaten te laten zien. Bellalicious zal de foto’s pas gebruiken als de klant hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Workshops
1. Bij inschrijving voor een workshop ontstaat tussen de klant en Bellalicious een overeenkomst met betalingsverplichting.
2. Bellalicious gaat met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting aan maar kan niet garanderen dat de klant het gewenste resultaat bereikt en/of de klant in staat is het geleerde in de praktijk te brengen. Dit laatste is mede afhankelijk van de inzet van de klant.

(Bruids-)arrangementen
1.  De klant zorgt ervoor dat de omstandigheden op de locatie zo gunstig mogelijk zijn zodat Bellalicious de werkzaamheden zonder hinder uit kan voeren.
2. In het geval Bellalicious tijdens de uitvoering van de overeenkomst hinder ondervindt van door de klant ingeschakelde derde partijen,
kan zij niet verantwoordelijk
gehouden worden voor een verminderd resultaat.
3. Wanneer Bellalicious voor 07.00 uur bij de klant of op locatie wordt verwacht, heeft Bellalicious het recht hier extra kosten voor in rekening te brengen.

Facturatie & betaling
1. Bellalicious is bij (bruids)arrangementen en workshops gerechtigd een aanbetaling te vragen. De klant zorgt ervoor dat de restant betaling uiterlijk vóór de dag van levering door Bellalicious ontvangen is. Uitbreidingen van een arrangement, worden apart gefactureerd.
2. Boekingen of bestellingen die geplaatst worden via de website, worden tijdens het bestelproces betaald via een online betaalsysteem.
3. De betalingsbevestiging of factuur wordt aan de klant per e-mail toegezonden.
4. Tenzij anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen.
5. Bellalicious heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen tot het moment dat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van de klant.
6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. Bellalicious is gerechtigd om in dat geval een maandelijkse rente in rekening te brengen van vijf procent (5%), waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. Naast de maandelijkse rente worden incassokosten in rekening gebracht zoals vermeld in de Wet op de Incassokosten.

Overmacht & onvoorziene omstandigheden
1. Bellalicious heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht het recht de overeenkomst te onderbreken, uit te stellen of te annuleren.
2. Hiervan is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder andere sprake bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, gebrekkige levering van partners van Bellalicious, kapotte apparatuur, storingen en overheidsmaatregelen waardoor de dienstverlening niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden. Bellalicious zal indien mogelijk zorgen voor een vervangende stylist of partijen zullen, wanneer dit mogelijk is, een nieuwe datum overeenkomen.
3. In het geval er geen nieuwe datum overeengekomen kan worden, heeft de klant recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Annulering
1. In het geval de klant besluit de overeenkomst te annuleren, heeft Bellalicious het recht annuleringskosten in rekening te brengen. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk.
2. Wanneer de klant verhinderd is voor een behandeling, dient de klant dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren te melden bij Bellalicious. In onderling overleg zal dan een nieuwe datum en tijdstip gepland worden. Wanneer de klant niet of niet tijdig annuleert, is Bellalicious gerechtigd vijftig procent (50%) van de kosten voor de behandeling in rekening te brengen bij de klant.
3. Bij annulering van een workshop gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
3.1 Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor de start van de workshop wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
3.2 Bij annulering binnen één (1) week voor de start van de workshop wordt vijftig procent (50%) van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
4. Bij annulering van een (Bruids-)arrangement gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
4.1 Bij annulering tot 3 kalendermaanden voor de dag van levering wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
4.2 Bij annulering binnen 3 kalendermaanden voor de dag van levering wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.
4.3 Bij annulering binnen één (1) week voor de dag van levering wordt tachtig procent (80%) van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

Overheidsadviezen
1. Zowel de klant als Bellalicious houden zich aan geldende overheidsadviezen. Dit betekent onder andere dat Bellalicious een gezondheidscheck uit kan voeren voorafgaand aan een afspraak.

Cadeaubonnen
1. Cadeaubonnen zijn tot en met één (1) jaar na de uitgiftedatum geldig en kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.
2. Cadeaubonnen dienen in één (1) keer ingewisseld te worden.

Aansprakelijkheid
1. Bellalicious is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, het niet opvolgen van voorzorgsmaatregelen en nazorgvoorschriften, de informatie die gegeven is tijdens de workshop, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen daarvan, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.
2. Bellalicious is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Iedere aansprakelijkheid van Bellalicious is beperkt tot het overeengekomen factuurbedrag.
4. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de kennis die opgedaan wordt tijdens de workshop.
5. De klant vrijwaart Bellalicious tegen alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden.
6. Alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, verjaren in afwijking op de wettelijke verjaringstermijn, na twaalf (12) maanden.

Privacy
1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van Bellalicious van toepassing. Deze is te lezen via de website. Bellalicious zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.

Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals afbeeldingen, teksten en video’s welke onderdeel zijn van de workshop of welke getoond worden op de website of de social mediakanalen van Bellalicious, berusten uitsluitend bij Bellalicious en mogen niet zonder vooraf gekregen toestemming van Bellalicious vermenigvuldigd, openbaar worden gemaakt of op een andere manier worden verspreid of getoond aan derden.
2. In het geval de klant zich niet houdt aan het bepaalde in dit artikel, is Bellalicious gerechtigd haar schade op de klant te verhalen.

Toepasselijk recht & forumkeuze
1. Op alle door Bellalicious gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen de klant en Bellalicious zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich hier tegen verzet. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien.
3. Partijen zullen altijd eerst proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Klachten
1. Als je niet tevreden bent over de dienstverlening van Bellalicious of als je een klacht hebt over de uitvoering van de overeenkomst, dien je dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij Bellalicious.
2. Bellalicious zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Voor consumenten die een klacht hebben over een aankoop via onze website, is er tot slot de mogelijkheid een klacht in te via het ODR-platform via http://ec.europa.eu/odr.
4. Het indienen van een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting.


Versie juli 2021